Witaj w Sklepie Winkhaus Polska

Regulamin Sklepu Internetowego Winkhaus: www.sklep.winkhaus.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: Sklep Internetowy Winkhaus;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.winkhaus.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklep Internetowy Winkhaus a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.winkhaus.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Sklep Internetowy Winkhaus, działający pod adresem www.sklep.winkhaus.pl, prowadzony jest przez:

Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Przemysłowa 1
64-130 Rydzyna
NIP: 6970011183
REGON: 410023222
Sąd Rejonowy w Poznaniu: IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000316790
Zarząd komplementariusza: mgr inż. Janusz Rodzki, Prezes Zarządu

Telefon: +48 65 52 55 700
Fax: +48 65 52 55 800
Sklep Internetowy www.sklep.winkhaus.pl
e-mail: sklep@winkhaus.pl
Główna strona internetowa: www.winkhaus.pl
Godziny otwarcia firmy w Rydzynie: pon. - pt. 8.00 - 16.30

Konta bankowe:

Wpłaty w PLN
mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
Polska
BIC/SWIFT: BREXPLPWPOZ
IBAN: PL73 1140 1124 0000 3448 4400 1001

Wpłaty w EUR
mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
Polska
BIC/SWIFT: BREXPLPWPOZ
IBAN: PL65 1140 1124 0000 3448 4400 1048

Wpłaty w CZK

Commerzbank Aktiengesellschaft
Jugoslávská 934/1
120 00 Praha 2
Czech Republic
BIC/SWIFT: COBACZPXXXX
IBAN: CZ96 6200 0062 1800 1065 4083

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy Winkhaus zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.winkhaus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep Internetowy Winkhaus może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Internetowy Winkhaus za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklep Internetowy Winkhaus.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklep Internetowy Winkhaus,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Faktury wysyłamy w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. W celu otrzymania faktury w wersji papierowej prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.winkhaus.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sklep Internetowy Winkhaus Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.winkhaus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1. Prowadzimy sprzedaż na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
Koszty transportu i szacunkowy termin dostawy podany jest na stronie: DOSTAWA 

Koszt transportu i szacunkowy termin dostawy może ulec zmianie po złożeniu zamówienia.
Dopiero wówczas znamy asortyment i ilość zamawianego towaru, wiemy również na jaki dokładnie adres ma być wysłana paczka, a od tych informacji zależą koszty i czas dostawy.
W przypadku zmiany kosztów dostawy, wystawiamy nową fakturę proforma, którą wysyłamy na adres mailowy klienta z informacją o zmianie kosztów transportu.
W tym momencie Klient może zrezygnować z zamówienia. Jeśli dokonał już wpłaty, pieniądze zostaną zwrócone na konto.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej FEDEX

- Firmy InPost - do Paczkomatów (dostawa jest dostępna tylko dla wybranych produktów)

- Możliwy jest odbiór osobisty - w Rydzynie

Koszty dostawy kurierem FedEx (1 paczki do 30 kg) na terenie Polski wynoszą:

 • przy przedpłacie na konto (przelew zwykły i płatność online) - 20,70 zł z VAT

 • wysyłka za pobraniem - 36,22 zł z VAT

Koszty dostawy (dla wybranych produktów) do Paczkomatu InPost (1 paczki do 25 kg, maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm) na terenie Polski wynoszą:

 • przy przedpłacie na konto (przelew zwykły i płatność online) - 12,83 zł z VAT

 • wysyłka za pobraniem - 14,74 zł z VAT


Wysyłka kurierem DPD elementów o niestandardowych długościach (koszt transportu zostanie zmieniony po złożeniu zamówienia):

Zamówienia z opcją: płatność za pobraniem:

 • 1 paczka powyżej 2,5 m długości – 148 zł z VAT,
 • 1 paczka powyżej 3,5 m długości – 270 zł z VAT.

Zamówienia z opcją: przedpłata na konto:

 • 1 paczka powyżej 2,5 m długości – 142 zł z VAT,
 • 1 paczka powyżej 3,5 m długości – 264 zł z VAT.


DOSTAWA NA TERENIE POLSKI - BEZPŁATNA OD 1000 zł

Koszty dostawy zamówionych towarów na terenie Polski ponosi Sprzedawca gdy wartość zamówienia brutto przekracza kwotę 1000,00 zł. (przy czym nie dotyczy to towarów wielkogabarytowych tj. o długości większej niż 2,5 m).

Szczegółowe informacje i koszty dostawy na stronie: DOSTAWA 
Dodatkowe koszty dostawy zostaną ustalone po złożeniu zamówienia lub przesłaniu zapytania.

3. Termin realizacji dostawy.


Zamówienia na terenie Polski są z reguły realizowane w ciągu 24 godzin w dni robocze (+ czas dostawy), o ile zamówiony towar jest dostępny w magazynie.
Zamówione towary otrzymują Państwo najczęściej już następnego dnia roboczego po wysyłce!
Kurierzy dostarczają przesyłki do godziny 18:00.

Szacunkowe terminy dostaw do krajów Unii Europejskiej podane są stronie: DOSTAWA 

4. Uszkodzenia Towaru powstale podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN), euro (EUR) lub koronach czeskich (CZK) - w zależności od wybranej waluty i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- ZWYKŁYM PRZELEWEM

- ZA POBRANIEM - wysyłka za pobraniem dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski, w walucie PLN.

- PRZELEWY24.pl - szybki przelew lub karta kredytowa

- GOTÓWKĄ - dotyczy odbioru osobistego w siedzibie firmy Winkhaus.

Opłata za zamówienie wysłane za pobraniem zostaje pobrana w momencie dostawy towaru na adres Zamawiającego. Opłata za zamówienie płatne zwykłym przelewem lub płatności online jest pobierana w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
W przypadku sprzedaży jednego towaru, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku zakupu:
- produktów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta,
- produktów służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- produktów na specjalne zamówienie (np. wkładki w systemie Master Key, wkładki identycznie kodowane, klucze dodatkowe, klamki zamówione u producenta na indywidualne zamówienie klienta).
Zamówienia te nie podlegają zwrotom.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nasz sklep:
www.sklep.winkhaus.pl
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 1
64-130 Rydzyna
e-mail: sklep@winkhaus.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, na przykład wysyłając pismo pocztą lub na adres e-mail.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Ze zwrotem płatności możemy wstrzymać się do czasu:
a) otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej oraz
b) otrzymania podpisanej faktury korygującej lub wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie faktury korygującej numer xxxxxxx. Adres e-mailowy do przesłania potwierdzenia sklep@winkhaus.pl.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Przemysłowa 1, 64-130, Rydzyna.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@winkhaus.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można skladać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Sklep Internetowy Winkhaus jest producentem niektórych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Sklep Internetowy Winkhaus udziela dodatkowo gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów.

W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Sklep Internetowy Winkhaus, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością Sklep Internetowy Winkhaus na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep Internetowy Winkhaus podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@winkhaus.pl

3. W reklamacji dotczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep Internetowy Winkhaus a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.