Witaj w Sklepie Winkhaus Polska

Ładuję...
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.WINKHAUS.PL

 

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rydzynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316790; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6970011183; REGON: 410023222, adres poczty elektronicznej: sklep@winkhaus.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 65-5255700 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.         Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych wyznaczonego przez Administratora: Marzena Jakimowicz, ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna, telefon: 661 340 072, e-mail: iodo@winkhaus.pl.

1.4.         Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5.         Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.6.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7.         Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.8.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.    PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.         Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.         Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.    CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1.         Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo, jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  

3.2.         Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4.    ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1.         Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.         Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.         Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.4.         Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.4.1.      przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.4.2.      podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.4.3.      podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.4.4.      dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

4.4.5.      dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.6.      dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.7.      dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym:

4.4.7.1.      Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

4.4.7.2.      Google Ireland Ltd. (wtyczka YouTube) – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczki serwisu YouTube.com i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług) – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto Google i czy jest zalogowany na tym koncie.

4.4.7.3.      Google Ireland Ltd. (wtyczka Mapy Google) – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z serwisu Map Google (np. wyświetlanie lokalizacji firm serwisowo-montażowych) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (dane te obejmują adres IP oraz lokalizację urządzenia, na którym jest wyświetlana strona Sklepu Internetowego – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto Google i czy jest zalogowany na tym koncie).

4.4.7.4.      Google Ireland Ltd. (wtyczka reCAPTCHA) – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z systemu antyspamowego reCAPTCHA i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (dane te obejmują informacje o adresie IP urządzenia Usługobiorcy, działaniach Usługobiorcy na stronie Sklepu Internetowego, w tym czasie i sposobie przeglądania strony) – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto Google i czy jest zalogowany na tym koncie.

4.4.7.5.      LinkedIn Ireland Unlimited Company – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu LinkedIn (np. przycisk Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na LinkedIn i czy jest zalogowany do LinkedIn).

4.4.7.6.      Twitter International Company – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Twitter (np. przycisk Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://twitter.com/en/privacy (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Twitterze i czy jest zalogowany do Twittera.

4.4.8 reCaptcha

 

5.    PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1.         Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2.         Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.         Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4.         Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6.    PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1.         Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2.         Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.         Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.         Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5.         Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7.    COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1.         Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2.         Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1)   własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

2)   należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:

1)   sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2)   stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe)

 

7.3.         Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w szczególności w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4.         Lista plików Cookies w Sklepie Internetowym:

Nazwa pliku

Opis (jeżeli jest dostępny)

Wymagane

PHPSESSID

Do przechowywania nazwy użytkownika zalogowanego użytkownika i 128-bitowego zaszyfrowanego klucza Informacje te są wymagane, aby umożliwić użytkownikowi pozostanie zalogowanym na stronie internetowej bez konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła dla każdej odwiedzanej strony. Bez tego pliku cookie, użytkownik nie może przejść do obszarów witryny, które wymagają uwierzytelnionego dostępu.

Tak

private_content_version

Dołącza losową, niepowtarzalną liczbę i czas do stron z zawartością klienta, aby zapobiec ich buforowaniu na serwerze.

Tak

persistent_shopping_cart

Przechowuje klucz (identyfikator) trwałego koszyka, aby umożliwić przywrócenie koszyka anonimowemu klientowi.

Tak

form_key

Środek bezpieczeństwa, który dołącza losowy ciąg do wszystkich przesyłanych formularzy, aby chronić dane przed fałszerstwem żądań między lokacjami (CSRF).

Tak

store

Śledzi określony widok sklepu / lokalizację wybraną przez kupującego.

Tak

login_redirect

Zachowuje stronę docelową, do której nawigował klient przed skierowaniem do logowania.

Tak

mage-messages

Śledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat zgody na pliki cookie oraz różne komunikaty o błędach. Komunikat jest usuwany z pliku cookie po wyświetleniu go kupującemu.

Tak

mage-cache-storage

Lokalne przechowywanie treści specyficznych dla odwiedzających, które umożliwiają funkcje handlu elektronicznego.

Tak

mage-cache-storage-section-invalidation

Wymusza lokalne przechowywanie określonych sekcji treści, które powinny zostać unieważnione.

Tak

mage-cache-sessid

Wartość tego pliku cookie powoduje wyczyszczenie lokalnej pamięci podręcznej.

Tak

product_data_storage

Przechowuje konfigurację danych produktów związanych z ostatnio oglądanymi / porównywanymi produktami.

Tak

user_allowed_save_cookie

Wskazuje, czy kupujący zezwala na zapisywanie plików cookie.

Tak

mage-translation-storage

Przechowuje przetłumaczoną treść na żądanie kupującego.

Tak

mage-translation-file-version

Przechowuje wersję pliku przetłumaczonej treści.

Tak

section_data_ids

Przechowuje informacje specyficzne dla klienta związane z działaniami zainicjowanymi przez kupującego, takie jak wyświetlanie listy życzeń, informacji o kasie itp.

Tak

_ga

Ciastko używane przez Google Analytics do rozróżnienia użytkowników

Nie

_gid

Ciastko używane przez Google Analytics do rozróżnienia użytkowników

Nie

_gat

Używane przez Google Analytics do zarządzania częstotliwością zapytań

Nie

__atssc

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

amcookie_allowed

Ciastko używane do zapisania zgód na wykorzystanie ciastek udzielonych przez użytkownika

Tak

searchsuiteautocomplete

Ciastko używane do obsługi podpowiedzi w wyszukiwarce sklepu

Tak

__atuvs

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

NID

Ciastko używane przez Google do zapisywania preferencji użytkownika

Nie

CONSENT

Ciastko używane przez Google do zapisywania preferencji użytkownika

Nie

SERVERID

Ciastko używane przez Przelewy24 do obsługi płatności

Tak

__atuvc

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

DV

Ciastko używane przez Google do zapisywania preferencji użytkownika

Nie

s_fid

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

loc

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

1notice_gdpr_prefs

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

s_nr

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

s_cc

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

gpw_e24

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

uvc

Ciastko używane przez AddThis do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

notice_preferences

Ciastko używane przez do obsługi dzielenia się wpisami na portalach społecznościowych

Nie

 

7.5.         Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

7.6.         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.7.         Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.8.         Pliki dziennika serwera (pliki server.log)

7.8.1.      Administrator pobiera i zapisuje automatycznie w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka Usługobiorcy przekazuje Administratorowi następujące informacje:

·         typ przeglądarki i wersja przeglądarki

·         użyty system operacyjny

·         URL strony odsyłającej

       nazwa hosta komputera

·         czas zapytania serwera

·         adres IP.

7.9.         Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console

7.9.1.      Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

7.9.2.      Google Analytics pomaga Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dalsze informacje dotyczące Google Analytics znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://support.google.com/analytics/#topic=9143232. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.3.      Google Search Console pomaga Administratorowi monitorować natężenie ruchu na stronie Sklepu Internetowego, optymalizować pozycję w wyszukiwarce Google oraz podejmować świadome decyzje związane z prezentowaniem witryny w wynikach wyszukiwania. Informacje dostarczane przez Search Console Administrator może wykorzystywać do podejmowania decyzji technicznych na temat witryny oraz do zaawansowanych analiz marketingowych w połączeniu z innymi narzędziami Google. Dalsze informacje dotyczące Google Search Console znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://support.google.com/webmasters/answer/9128668.

7.9.4.      Google Tag Manager to system zarządzani tagami innych narządzi analitycznych i marketingowych, takich jak Google Analytics oraz Google AdWords. Dalsze informacje dotyczące Google Tag Manager znajdują się pod następującym adresem internetowym https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821.

7.9.5.      Dane uzyskiwane przez Administratora za pomocą powyższych narzędzi mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.10.       Remarketing w ramach Google Analytics

7.10.1.    Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z funkcji Remarketing Google Analytics z połączeniu z niezależnymi od urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą usług jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Funkcja ta umożliwia połączenie grup docelowych odbiorców reklam uzyskanych dzięki Remarketingowi Google Analytics z niezależnymi od urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu odpowiedni do zainteresowań, spersonalizowany przekaz reklamowy, który został dopasowany do danej osoby na podstawie jej wcześniejszych zachowań w sieci na urządzeniu końcowym (np. smartfon) jest wyświetlany także na innym należącym do niej urządzeniu (np. tablet lub komputer stacjonarny). Jeśli Usługobiorca udzielił Google odpowiedniej zgody (poza Sklepem Internetowym), Google łączy w tym celu historię przeglądarki ilustrującą zachowanie w sieci i aplikacjach z kontem Google Usługobiorcy. Dzięki temu na każdym urządzeniu, na którym loguje się Usługobiorca poprzez swoje konto Google, Usługobiorca może otrzymywać te same spersonalizowane komunikaty reklamowe.

7.10.2.    Dla realizacji tej funkcji Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników Google, które tymczasowo łączone są z danymi pozyskiwanymi przez Usługodawcę z Google Analytics, ażeby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe użytkowników do reklam niezależnych od urządzenia.

7.10.3.    Usługobiorca może zablokować niezależny od urządzeń remarketing/targetowanie, wyłączając spersonalizowaną reklamę w swoim koncie Google; służy do tego poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

7.10.4.    Kojarzenie zebranych danych na koncie Google Usługobiorcy dokonywane jest wyłącznie na podstawie zgody, której Usługobiorca udzielił Google, jeżeli udzielił on takiej zgody. W przypadku procesów zbierania danych, które nie są kojarzone na koncie Google Usługobiorcy (np. dlatego, że Usługobiorca nie ma konta Google lub nie zgodził się na kojarzenie danych) podstawą zbierania danych jest uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 punkt f RODO. polegający na analizie użytkowników strony do celów reklamowych Administratora.

7.10.5.    Dalsze informacje i przepisy dotyczące Remarketingu Google Analytics znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7.11.       Google AdWords i Google Conversion Tracking

7.11.1.    Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z funkcji Google AdWords i Google Conversion Tracking dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). AdWords to program do reklam online firmy Google. W ramach Google AdWords Administrator wykorzystuje funkcję śledzenia konwersji (Conversion Tracking). Jeśli Usługobiorca kliknie na reklamę Google, w jego urządzeniu zapisuje się plik cookie odpowiedzialny za analizę konwersji. Takie pliki Cookies tracą ważność po 30 dniach. Jeśli Usługobiorca odwiedza określone strony Sklepu Internetowego i plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno Google, jak i Administrator wiedzą, że Usługobiorca kliknął na reklamę i został przekierowany do tej strony.

7.11.2.    Informacje uzyskane za pomocą Cookies odpowiedzialnych za śledzenie konwersji służą Administratorowi do sporządzania statystyk. Administrator dowiaduje się o ogólnej liczbie Usługobiorców, którzy kliknęli w jego reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Usługobiorca może zablokować funkcję śledzenia konwersji, wyłączając plik cookie odpowiedzialny za Google Conversion Tracking w ustawieniach swojej przeglądarki. W tym przypadku Usługobiorca nie będzie ujęty w statystykach konwersji strony.

7.11.3.    Zapisywanie plików Cookies konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora w analizowaniu zachowań Usługobiorców, aby optymalizować swój serwis internetowy oraz reklamę.

7.11.4.    Dalsze informacje i przepisy dotyczące Google AdWords i Google Conversion Tracking znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/faq/.

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.         Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora. 

 

Polityka prwatności opublikowana: 08.12.2020.